Gedenkdagen

 

Kerstfeest

Wat is eigenlijk de betekenis van kerstfeest? Waar heeft dat mee te maken? Veel mensen weten dat tegenwoordig niet meer, ze zijn gewend dat er met kerst een boom in huis komt en dat je die vol hangt met ballen en kaarsjes. Je maakt je huis gezellig met takken en lichtjes. Kerst is het feest van het licht in donkere tijden, een feest waarbij je aan elkaar denkt en waarbij je elkaar, net als in Amerika, cadeautjes geeft, die je van onder de kerstboom pakt en die daar zijn neergelegd door de Kerstman, een verre verwant van onze Nederlandse Sinterklaas.

De werkelijke betekenis van het kerstfeest gaat echter veel dieper en is veel grootser dan veel mensen weten of beseffen. Wat wij werkelijk gedenken met de Kerst is de geboorte van Jezus de Christus. Deze gebeurtenis is van groot belang voor de gehele mensheid, omdat met Zijn komst en met Zijn taak  hier op aarde de evolutie weer op gang kwam. Hij bracht vrijheid voor de mensen, vrijheid van keuze, van keuze voor goed of voor kwaad.

In de periode voordat Christus op aarde kwam was de verbinding tussen de aarde en de wereld van Gene Zijde als het ware ‘open’. Dat betekent dat wanneer mensen op aarde dood gingen en hun ziel naar Gene Zijde ‘verhuisde’, deze zelfstandig naar de aarde kon komen en zich kon bemoeien met de mensen die op aarde leefden.

Aan Gene Zijde zijn niet alleen de hemelsferen, maar ook de hellesferen, En juist zielen uit de hellesferen kwamen vaak  naar de aarde om zich aan de aardse mens te binden en zich op die manier uit te leven. Zij beïnvloedden dan de gedachten van de aardse mens op een negatieve manier, waardoor deze zich te buiten ging aan bijvoorbeeld drank en seks, vechtpartijen en moord. De invloed van de hellesferen was in de periode voor de komst van de Christus zo groot, dat in feite de evolutie stil was komen te staan.*) De mensen konden niet meer in zelfstandigheid kiezen voor goed of voor kwaad, omdat de invloed van de zielen uit de hellen op hun gevoels- en gedachteleven te groot was.

Elke ziel op aarde is een vonkje van God. Elke ziel krijgt van God de kans om zich te ontwikkelen. Dat doet iedere ziel onder andere binnen de aardse leerschool.*) Ook de Christus heeft diezelfde school doorlopen. Het grote verschil tussen Zijn proces en dat van veel andere zielen is dat Hij altijd een voorloper is geweest, Hij heeft altijd doorgezet in Zijn ontwikkeling en heeft steeds de andere mensen deelgenoot gemaakt van Zijn vorderingen, om hen te stimuleren stappen te zetten. Aan het eind van Zijn aardse cyclus kwam ook de Christus aan Gene Zijde. Hij was daar niet alleen, er waren meer zielen die ook hun aardse cyclus hadden volbracht. Het was toen donker aan Gene Zijde, het licht was nog niet geboren. Christus ontdekte, als eerste, dat wanneer Hij de dingen vanuit een positief gevoel benaderde, het lichter werd om Hem heen. Dat was een enorme ontdekking, want dit was feitelijk de geboorte van het licht aan Gene Zijde. Ook dit vertelde de Christus door aan Zijn medezielen en gaandeweg werd het steeds lichter om hen heen. Op die manier is het hele gebied van de hellen en de hemelen ontstaan. Het was een ontdekkingsreis, een ontginnen en winnen van nieuw terrein. De Christus bleef hierin voorop lopen en bleef de anderen stimuleren om door te zetten; telkens ging Hij terug om te vertellen wat Hij had ontdekt en wat Hij eraan deed om verder te komen. Zo is het gebeurd dat de Christus, doordat Hij steeds voorop bleef lopen en door bleef zetten, als eerste ziel het eindstadium bereikte van de Goddelijke evolutie. Hij is als eerste weer teruggekomen bij God. Dat is waarom de Christus de Eerstgeboren Zoon van God genoemd wordt.

Het is te begrijpen dat de weg die Christus heeft afgelegd om dit stadium te bereiken, niet gemakkelijk is geweest. Als je voorloper bent en alles nog ontdekt moet worden is het logisch dat dit een proces is van vallen en opstaan, letterlijk een proces van bloed, zweet en tranen.

En precies daarom is Christus teruggekomen naar de aarde. Hij is teruggekomen om ons uitleg te geven over de Goddelijke schepping en de manier waarop wij met elkaar behoren om te gaan. Hij is teruggekomen om te voorkomen dat wij allemaal die zware gang door het duister moeten afleggen. Door uit te leggen wilde Hij ervoor zorgen dat meer zielen na hun laatste leven hier op aarde meteen in het licht aankomen, meteen de Hemelse sferen mogen betreden.

Dit is de grote liefde van Jezus de Christus, en daarom gedenken wij mensen elk jaar met Kerst Zijn geboorte; uit dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan, maar ook om ons bewuster te maken van de ontzagwekkende betekenis van Zijn leven voor dat van ons:

 

“Niemand komt tot God, dan door mij!”

 

*) zie het artikel 'De aardse leerschool'.

 

terug naar Thema's

 

 

Pasen

Met Pasen gedenken wij het leven, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus de Christus hier op aarde. We weten dat Hij, de Christus, het kwaad heeft overwonnen en de sleutels in handen heeft gekregen van Hemel en hel. Wat dat werkelijk inhoudt, hoe dat in zijn werk is gegaan, hebben de Engelen ons verteld.

Op het moment dat Christus aan het kruis stierf, was het natuurlijk, net zoals bij ieder mens die sterft, alleen Zijn stoflichaam dat dood ging. Bevrijd van Zijn aardse lichaam is Hij, samen met heel veel Engelen, naar de hellen afgedaald om daar strijd te leveren tegen het kwaad. Christus heeft aangetoond dat het kwaad geen macht over Hem kon krijgen, Zijn positieve kracht was zo groot en zo sterk dat het kwaad geen vat op Hem had. Na drie dagen is Christus teruggekeerd naar de aarde, om daar te bewijzen dat de dood niet bestaat. Dit heeft Hij bewezen door zich te vertonen aan Zijn apostelen en aan verschillende andere mensen, zoals beschreven staat in de Bijbel.

Zijn strijd in de hellen heeft ervoor gezorgd dat Hij de sleutels in handen kreeg van de Hemelen en de hellen. Dit is van enorme betekenis voor de mensen op aarde, omdat het betekent dat zij niet zomaar meer kunnen worden beïnvloed door de zielen uit de hellen. **)

Alleen wanneer je als mens de keuze maakt voor het negatieve, mag je beïnvloed worden door de zielen uit de hellesferen, maar als je als mens positief kiest, aan de kant van het licht staat, dan kunnen die zielen je niet meer bereiken.

Dit is van ontzagwekkende betekenis voor het evolutionaire proces van de mensen. Nadat Jezus de Christus de invloed vanuit de hellen aan banden had gelegd, mocht namelijk iedereen met een schone lei beginnen; je zonden waren vergeven, omdat je ze onder invloed van de hellen had begaan, oftewel: je kon er niet écht verantwoordelijk voor zijn, omdat de invloed van het kwaad te groot was. Dat  betekent dus ook dat de mens wel degelijk verantwoordelijk is voor de zonden die hij na die tijd heeft begaan. De Christus heeft het kwaad aan banden gelegd, dus de mens staat niet meer onder invloed van het kwaad en kan zijn eigen keuzes maken. Daarmee is hij dus zelf verantwoordelijk voor die keuzes en ook zeker voor de gevolgen van die keuzes. Als de mens ervoor kiest te zondigen, is hij daar ook verantwoordelijk voor en zal hij dat goed moeten maken. Dat kan tijdens zijn aardse leven door spijt te betuigen, goed te maken en in het vervolg anders te handelen, of later, als hij na zijn aardse cyclus de geestelijke wereld betreedt en daar zijn proces vervolgt.

Jezus Christus had veel aanhangers; veel mensen hadden Zijn wonderen gezien en naar Zijn woorden geluisterd. Zij waren geraakt en geloofden in Hem, ze volgden Hem waar Hij ging.

De farizeeërs en schriftgeleerden waren bang hun macht te verliezen wanneer de mensen zelf gingen nadenken en Hem gingen volgen . Daarom hebben zij, onder leiding van Caiaphas, de hogepriester, onrust gezaaid en Hem in een kwaad daglicht gesteld. De mensen hebben zich laten opruien en hebben Jezus de Christus laten vallen, en dat terwijl Hij hen zoveel goeds had gebracht. Op basis daarvan hadden zij voor Jezus kunnen kiezen, maar zij waren, zelfs in dit geval, niet sterk genoeg om voor het goede te kiezen, getuige de woorden van Christus aan het kruis: “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen”.

De Christus is dus gestorven dóór onze zonden.

Christus heeft het kwaad overwonnen, niet alleen doordat Hij naar de hellen is afgedaald, maar ook doordat Hij het Evangelie op aarde heeft gebracht. Met het Evangelie bracht Hij leefregels voor de mensen, zodat wij weten waar we ons aan kunnen houden om op een positieve manier ons ontwikkelingsproces te doorlopen. Wanneer wij ons aan Zijn regels houden, bemerken we vanzelf dat ons dat goed doet, dat wij ons er beter bij voelen. Met die leefregels heeft de Christus ervoor gezorgd dat er een positieve ommekeer op de aarde kan plaatsvinden. Doordat de mensen die zich eraan houden zich beter voelen, stralen zij dit ook uit naar hun omgeving en zijn op die manier een ‘lichtend’ voorbeeld voor hun medemens. Logischerwijs zal die medemens er nieuwsgierig van worden en gaan informeren waar die mens zijn levensvreugde vandaan heeft. Het positieve voorbeeld zal navolging vinden en op die manier zal het positieve, het goede, het Licht, groeien in de wereld en zal ook op die manier het kwaad overwonnen worden.

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk de komst van Jezus de Christus naar de aarde is, Hij heeft ervoor gezorgd dat wij mensen verder kunnen groeien en ons evolutionair proces in ‘veiligheid’ kunnen vervolgen. Door Zijn ingrijpende bemoeienis met de aarde heeft Hij een deken van Liefde over de aarde gelegd en die is voor iedereen voelbaar die zich erop instelt. Uit die Liefde mag de mens putten en zij maakt dat wij kunnen groeien naar Zijn voorbeeld.


**) zie ook het artikel 'Jezus de Christus'

.

terug naar Thema's

 

 

 

Hemelvaart en Pinksteren 

 Als we het over Hemelvaart en Pinksteren hebben, moeten we eerst teruggaan naar de situatie na de kruisiging van Jezus.

Joodse priesters en schriftgeleerden wilden voorkomen dat de volgelingen van Jezus Zijn dode lichaam zouden wegnemen en dan konden gaan verkondigen dat Jezus opgestaan was uit de doden. Deze priesters en schriftgeleerden wisten natuurlijk als geen ander uit de profetieën - en uit de woorden van Jezus zelf - dat de Verlosser op de derde dag zou opstaan uit de dood. Daarom plaatsten zij soldaten bij het graf om te voorkomen dat het lichaam weggenomen zou worden.

Met grote angst zullen ze het bericht in ontvangst hebben genomen van de soldaten die bij het graf waren dat de steen voor het graf weggerold was en het lichaam verdwenen. De soldaten kregen geld om hierover te zwijgen.

Ondanks de pogingen om deze ‘affaire’ in de doofpot te stoppen en de rust in het volk te bewaren, ging het nieuws van de opstanding van Jezus al snel rond.

De eersten die overtuigd waren van de opstanding waren de drie vrouwen, die naar het graf waren gegaan om het lichaam van Jezus te balsemen. Zij werden aangesproken door een Engel en kregen te horen dat de Christus was opgestaan uit de doden. De vrouwen gingen heen en vertelden het iedereen. De apostelen echter konden het niet geloven. Pas nadat Jezus aan hen verscheen waren ze overtuigd.

Deze verschijningen van Engelen en van de Christus zelf waren nodig om de mensen te overtuigen dat er echt iets bijzonders aan de hand was. In de dagen na Zijn opstanding heeft Christus zich een groot aantal keren laten zien aan mensen. Ook toen de apostelen bij elkaar waren in het huis van één van hen, met de deuren gebarricadeerd uit angst voor de joden die tegen hen waren, stond Hij plotseling in hun midden. Hij voerde gesprekken met de apostelen en ook met anderen, gaf uitleg over ‘al wat het Koninkrijk Gods betreft’, over Zijn leven en de bedoeling ervan en wees op de profetieën die nu uitgekomen waren. Zeer veel mensen, waar Jezus mee te maken heeft gehad, heeft Hij op die manier bezocht.


Hemelvaart

Zo’n veertig dagen na het joodse Paasfeest, toen de Christus met zijn apostelen samen was, ging Hij naar de hemel, met de belofte dat de Heilige Geest over hen zou komen. 

Pinksteren

Het nieuws, dat Jezus opgestaan was uit de doden, was overal te horen. Dit tot grote ergernis van de hogepriesters en het Sanhedrin, de joodse raad. En juist in een tijd dat er erg veel joden uit alle windstreken in Jeruzalem waren. Het pinksterfeest was van oudsher een joods feest (een oogstfeest, ook wel het wekenfeest) dat veel mensen trok. Tijdens dat feest werden de apostelen heel sterk beïnvloed door de Heilige Geest en zij konden daardoor in verschillende talen spreken. Ook konden zij namens de Christus verschillende tekenen verrichten, zoals het doen van genezingen. Deze wonderen trokken enorm de aandacht en door een toespraak van Petrus lieten heel veel mensen zich dopen. Veelal wordt deze gebeurtenis gezien als het begin van de Christelijke kerk.

Voor de hogepriesters waren deze ontwikkelingen natuurlijk een doorn in het oog. Ondanks hun grote woede hierover lieten ze de apostelen en steeds vaker ook andere gelovigen toch hun werk doen. Enerzijds omdat ze de hoop hadden dat het vanzelf zou doodbloeden en anderzijds was er de angst dat door het snel groeiende aantal gelovigen, ze zich de woede van het volk op de hals konden halen. Zo bleef de Christelijke geloofsgemeenschap tegen hun wil in groeien.

Veel gebeurtenissen die in de bijbel worden beschreven hebben erg veel overeenkomsten met de situatie nu, in onze tijd. Als je deze verhalen in de bijbel leest, denk je vast: ik zou ook aan de kant gestaan hebben van de Christus. Maar is dat werkelijk zo? Hoe kan het dan, dat Hij toch veroordeeld werd en ter dood gebracht? Daar waren mensen voor nodig. Mensen als u en ik. Ook door niet te reageren en iets te laten lopen ben je medeveroorzaker. Een heel grote groep mensen heeft het toentertijd laten gebeuren.

Jezus de Christus en ook de apostelen konden, in Zijn naam, wonderen verrichten. Als bewijs dat er iets bijzonders aan de hand was. Nu is er ook een Goddelijke Opdracht. Al 30 jaar spreken Engelen via Lhyza de Vries tot ons en geven de informatie die nodig is om het Christendom te stimuleren. Dat vertellen wij graag door aan alle mensen:

Wie oren heeft, die hore.

 

terug naar Thema's

 

home                                                                      auteursrecht