Jezus de Christus

 

De Engelen spreken altijd met heel veel respect over Jezus de Christus. Zijn leven is van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van alle mensen. In het artikel over ĹDe aardse leerschoolĺ wordt aandacht besteed aan de re´ncarnatie oftewel het wederom geboren worden. Inzicht in de wedergeboorte is belangrijk om de grote betekenis van het leven van Jezus de Christus te kunnen begrijpen.

De geestelijke wereld is opgebouwd uit geest. Uit een krachtig positief en liefdevol gevoel worden Hemelen opgebouwd. In de begintijd moesten de Hemelen nog ontstaan. De eerste zielen die na hun laatste leven op aarde aankwamen in de geestelijke gebieden, hadden hun gevoel nog onvoldoende positief ontwikkeld. Op basis van dit gevoel kon er nog geen Hemel ontstaan. De eerste zielen, waartoe Jezus ook behoorde, kwamen aan in donkere geestelijke gebieden. Alle Goddelijke principes van positief en negatief, van goed en kwaad moesten nog worden ontdekt! De gevoelens van deze eerste zielen waren ingesteld op duisternis en deze duisternis hield hen als het ware gevangen. Jezus de Christus ontdekte als eerste ziel, dat als Hij niet toegaf aan negatieve gevoelens, er licht om Hem heen ontstond. Dit was het begin van het ontstaan van de Hemel.

De Engelen, die via Lhyza spreken, benadrukken regelmatig hoe zwaar de inspanning is geweest voor Jezus en de andere zielen om hem heen. In deze begintijd moest immers alles vanaf de bodem worden bevochten en opgebouwd. Elk principe waardoor licht ontstond moest worden ontdekt. Jezus is steeds vanuit de Hemel teruggegaan naar de duistere gebieden om mensen uit te leggen hoe ze ook in het licht konden komen. Hij heeft ervoor gezorgd dat vele andere zielen zich gevoelsmatig op een positieve manier gingen ontwikkelen, waardoor de Hemelen konden groeien.

Zo zijn de zeven Hemelse sferen met zeer veel inspanning en zonder enig voorbeeld ontstaan onder leiding van Jezus de Christus. Jezus de Christus heeft als eerste de Goddelijke evolutie, de weg terug naar God, doorlopen. Daarom wordt Hij de Eerstgeboren Zoon van God genoemd.

Wat heeft zijn terugkeer op aarde nog meer voor de mensheid betekend?
Tweeduizend jaar geleden hadden negatieve zielen, die in de geestelijke wereld leefden, veel invloed op de aardse mens. Deze negatieve zielen, die in de hellesferen leefden, bezochten de aarde regelmatig. Zij waren negatief ingesteld en gingen terug naar de aarde om zich uit te leven in negatieve gevoelens. Op deze manier hebben zij, vanuit de hellen, heel veel mensen op aarde negatief be´nvloed. De mensen op aarde konden geen keuze meer maken tussen positief en negatief, tussen goed en kwaad, omdat de be´nvloeding door de zielen uit de duistere gebieden te sterk was. Jezus de Christus is daarom teruggekeerd naar de aarde. Hij heeft tijdens Zijn leven voortdurend uitgelegd dat het belangrijk is om na te denken en te praten over je gevoel en daarbij keuzes te maken tussen goed en kwaad, tussen positief en negatief. Op deze manier kun je immers gevoelsmatig ontwikkelen. En met een ontwikkeld liefdevol gevoel kun je als ziel in ÚÚn van de Hemelse sferen leven en deze helpen opbouwen. Jezus de Christus heeft voor de mensen de weg naar de Hemelse sferen weer vrijgemaakt.

Hij heeft de hellesferen overwonnen. Wij, mensen op aarde, kunnen dus nu, als wij positief willen, in zelfstandigheid, zonder be´nvloeding van zielen uit de hellesferen, kiezen voor goed en kwaad. Alle mensen die ten tijde van Jezus de Christus op aarde leefden, mochten weer met een schone lei beginnen. Dat betekent dat de zonden die tot dat moment onder be´nvloeding van de hellen tot stand waren gekomen vergeven werden.

Het leven van Jezus de Christus is dus van doorslaggevende betekenis voor alle mensen.

 

 

Met nadruk dient gezegd te worden dat de zonden die tot dat moment waren begaan, vergeven werden. Met andere woorden Jezus de Christus heeft ervoor gezorgd dat de mensen als het ware weer opnieuw, met een schone lei, mochten beginnen. Dit betekent niet dat de mens sindsdien de verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft verloren. De eigen verantwoordelijkheid voor denken en handelen is een belangrijke wet in de Goddelijke evolutie.

Wij zijn, ook na het leven van Jezus de Christus, zelf verantwoordelijk voor al onze daden. Als we vele levens op aarde negatief hebben gehandeld, zullen we natuurlijk niet in ÚÚn van de Hemelse sferen kunnen wonen. De Goddelijke Schepping is zeer rechtvaardig. Alle zielen mogen (in de geestelijke wereld) hun bewust gemaakte fouten goed maken. Dit is een waardige positie voor de mens, want als je het eens bent met deze rechtvaardigheid, dan wil je ook goedmaken. Jezus de Christus heeft ons uitgelegd hoe we positief kunnen leven en hij heeft ervoor gezorgd dat we weer in alle vrijheid, dus zonder be´nvloeding vanuit de hellen, kunnen kiezen voor goed en kwaad. Deze keuzevrijheid betekent dat de mens volledig verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn denken en handelen.

In de geestelijke wereld is het onder leiding van Jezus de Christus en Gods Engelen altijd mogelijk om verder te groeien. Er is geen eeuwige verdoemenis! Jezus de Christus heeft het Christendom gebracht, waardoor we kunnen weten dat het enorm van belang is gevoelsmatig te ontwikkelen. Met Zijn leven heeft Hij ervoor gezorgd dat we in zelfstandigheid en in vrijheid kunnen kiezen tussen positief en negatief.

 

NB: In de brochure ĹDe mens en zijn ontplooi´ngĺ (zie 'Publicaties') staat een interview met de Engel Roravyanus over Jezus de Christus.

home                                                                      auteursrecht