De Hemelse Opdracht

Op dit moment vindt er een Hemelse Opdracht plaats. Lhyza leeft in ons midden als instrument van Gods Engelen, met als Opdracht de mensen te stimuleren de God aller tijden te leren gehoorzamen. Deze Opdracht voltrekt zich onder Goddelijke verantwoordelijkheid in naam van de Christus en staat onder leiding van Gods Engelen. Zie ‘Het begin van de Hemelse Opdracht’.

Engelen zijn zielen die vele levens als mens op aarde hebben geleefd en na hun laatste leven op aarde voorgoed naar de geestelijke wereld zijn gegaan. Zij hebben zich daar zover ontwikkeld en zo’n grote liefdescapaciteit verworven, dat ze zich Engel mogen noemen. God en de Christus dienend, mogen zij een aards mens als werktuig of instrument gebruiken om de Boodschap van God naar de mensen op aarde te brengen. In de Bijbel worden deze mensen profeten genoemd.

Door de genezingen die de Engelen binnen deze Opdracht verrichten, openbaart zich aan de mensen hoe bijzonder de krachten zijn die vanuit de Hemelen worden ingezet.

In alle tijden heeft God de mens op aarde geholpen. De grootste Goddelijke hulp kwam van Jezus van Nazareth. De negatieve krachten hadden toen op aarde zoveel macht, dat zij ook de mens die het goede nastreefde, tegen zijn wil konden beïnvloeden. Jezus de Christus heeft de macht van deze negatieve krachten gebroken en de weg naar de Hemel weer vrijgemaakt. Zie  ‘De betekenis van Jezus de Christus’.

In deze tijd komt de Goddelijke hulp van Gods Engelen. Zij spreken door hun Instrument Lhyza en hebben een belangrijke Boodschap voor de mensen van nu: God is de Schepper van alles wat is.

De mens is door God geschapen, iedere ziel is een vonkje van God. Door vele levens op aarde wordt de mens zich bewust van zijn handelen, waardoor hij geestelijk groeit en eerder voor het goede kiest. Na zijn laatste leven op aarde leeft de mens verder in de geestelijke wereld waar hij zich geestelijk nog verder ontwikkelt en nog meer liefdeskracht opbouwt. De evolutie van de mens leidt tot zijn terugkeer naar God. Er bestaat dus geen eeuwige verdoemenis!

Vanuit de Hemelen wordt de mens op aarde begeleid in deze ontwikkeling. God stuurt steeds profeten en zendelingen naar de aarde om de mensen kennis en inzicht te brengen over de evolutie, de gelijkheid van de mens en het ontwikkelen van naastenliefde. Een heel belangrijk element in deze Hemelse Opdracht is dat de mens zich bewust wordt van de absolute gelijkwaardigheid van vrouw en man en dat zij/hij daar in gevoel ook naar leert handelen.

Door geestelijke ontwikkeling leert de mens de God van alle tijden te gehoorzamen en te leven naar Zijn wetten, wat leidt tot inzicht en dus tot vrede en geluk. Deze ontwikkeling zal ook leiden tot één algemene Christelijke kerk.

Gods Engelen – en met name de Engel Roravyanus – spreken door Lhyza over de Schepping en het evolutionaire proces, het Christendom, over persoonlijke ontwikkeling en over maatschappelijke processen. De Engelen beantwoorden de vele levensvragen die de mensen stellen. De mensen hebben kennis en inzicht gekregen en zich vaardigheden eigen gemaakt. De liefdevolle kracht waarmee de Engelen door Lhyza spreken stimuleert en motiveert hen om alles wat ze horen, zien en voelen in hun gedrag zichtbaar te maken en door te vertellen.

Er zijn ongeveer tweehonderd personen betrokken bij deze Hemelse Opdracht. Deze mensen zijn door de Engelen tot apostel benoemd. Het zijn mensen van alle leeftijden met verschillende achtergronden. Zij organiseren allerlei activiteiten, zoals het houden van informatieavonden. Jaarlijks worden alle inwoners van Friesland voor deze avonden uitgenodigd door een huis aan huis verspreide brief.  Dit wordt gedaan omdat de Boodschap van de Engelen bestemd is voor alle mensen.

Het is van belang dat de mensen door deze Hemelse Boodschap weer hoop krijgen, omdat zij het evolutionaire proces gaan begrijpen. Dat zij leren aanvaarden dat Gods Schepping rechtvaardig en liefdevol is. Dat alle mensen door God geschapen zijn, vonkjes zijn van Hem!. Dat alle mensen uniek zijn, maar ook gelijk aan elkaar. Dat er geen eeuwige verdoemenis bestaat en dat de evolutie een leerschool is waarin mensen zich leven na leven[1] in liefde kunnen ontwikkelen. Met als doel om weer terug te keren naar onze Schepper.

[1] Gods Engelen hebben uitgelegd dat reïncarnatie, leven na leven, tot het Christelijk geloofsgoed behoort. Dit gegeven, dat wezenlijk is voor de evolutie van de mens, is in 553 op het concilie van Constantinopel onder druk van onder meer keizer Justinianus uit de ‘officiële’ kerkleer verwijderd.