Rectificaties

 


Reactie van de Stichting op het boek “Ik was gek van geluk” van Carine Damen

In oktober 2013 is het boek “Ik was gek van geluk” met als ondertitel “Verhalen uit sektarische bewegingen” verschenen. Een hoofdstuk van dit boek is gewijd aan onze geloofsgemeenschap  Stichting ‘Uit de Bron van Christus’. Omdat wij hebben kunnen aantonen dat in dit hoofdstuk ernstige en ongerechtvaardigde verdachtmakingen jegens onze geloofsgemeenschap staan, heeft de uitgever besloten het boek uit de handel te nemen.

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ is een geloofsgemeenschap/religieuze beweging, die als doel heeft het Woord van God te verspreiden, zoals dat onder andere door Zijn Instrumenten wordt geopenbaard. De stichting is geen sekte, zoals in het boek “Ik was gek van geluk” wordt gesteld. De stichting kent geen eigen ideologie, maar volgt en verspreidt de algemene Christelijke leer, die  door Jezus de Christus 2000 jaar geleden is gebracht en is opgetekend in de Bijbel. Verder is de stichting niet intern gericht, maar gezien haar taak juist extern gericht.

De stichting ondersteunt het werk van Sonja de Vries, die als zendelinge van God dient als instrument van Gods Engelen. Sonja de Vries heeft van de Engelen de naam Lhyza gekregen. Zij is een zendelinge in de traditie van de Bijbel. Via haar geven de Engelen uitleg over het evolutionaire proces, het Christendom en samenleven en geven zij antwoorden op de vele levensvragen waar mensen mee strijden. Gods Engelen werken in naam van en uit de Bron van Jezus de Christus, met als doel het Christendom opnieuw  te stimuleren door het geven van kennis en inzicht. Zij geven ook persoonlijke adviezen en verzorgen speciale genezingen. Er zijn veel mensen genezen van ziekten die door de aardse artsen als ongeneeslijk worden beschouwd.

De suggestie in het boek dat aan mensen reguliere medische zorg zou worden onthouden is een aantoonbare leugen. Het tegendeel is waar. De Engelen stellen als voorwaarde voor de genezingen dat mensen in behandeling zijn bij de reguliere medische zorg.

Helaas heeft de stichting te maken met negatieve publiciteit. Deze negatieve publiciteit komt voort uit twee bronnen. De eerste bron bestaat uit dominees, kerkenraden en gelovigen die menen dat het in deze tijd niet mogelijk is dat er een zendelinge uit naam van God komt door wie Engelen werken. Zonder enig onderzoek en zonder oog te hebben voor de opmerkelijke positieve resultaten van het werk van de Engelen via Lhyza verklaarden zij publiekelijk dat dit niet uit het Licht maar uit het duister moest komen. Dit was met name in de beginperiode aan de orde. Een belangrijke constatering destijds was ook dat de media niet objectief waren. Zij deden niet of nauwelijks onderzoek en pasten het principe van hoor en wederhoor niet of nauwelijks toe. Zij gebruikten negatieve en schreeuwende koppen en de term ‘sekte’ deed zijn intrede. De stichting heeft zich steeds geweerd tegen deze negatieve berichtgeving. Door mensen en instanties uit te nodigen voor een gesprek, door ingezonden brieven te sturen, door interviews te geven en door gebruik te maken van juridische maatregelen om haar  naam te zuiveren.

Een tweede bron van negatieve publiciteit komt voort uit een beperkt aantal mensen, die lid van onze geloofsgemeenschap/religieuze beweging zijn geweest en na hun vertrek hebben gemeend ons in een kwaad daglicht te moeten stellen. Zij hebben op insinuerende wijze via de media leugens verspreid en feiten verdraaid.

Hoewel via publicaties, onderzoek en juridische procedures is aangetoond dat het hier om valse beschuldigingen gaat, heeft de auteur van het boek ‘Ik was gek van geluk” gebruik gemaakt van deze negatieve berichtgeving en verdachtmakingen om onze organisatie te typeren en te beschrijven. Vanuit deze invalshoek wordt in het boek het beeld van een schadelijke sekte geschetst, hetgeen volledig misplaatst is.

Wij hebben gefundeerd onze bezwaren tegen het boek kenbaar gemaakt aan de auteur en de uitgever, met het verzoek om tot overleg te komen hoe de onterechte verdachtmakingen en onjuistheden met betrekking tot onze organisatie rechtgezet konden worden.

Dit heeft geleid tot een rectificatie door de uitgever waarin wordt aangegeven dat publicatie van de verdachtmakingen ongerechtvaardigd is en dat ten onrechte de suggestie is gewekt dat Stichting Uit de Bron van Christus een schadelijke sekte zou zijn. Om deze reden heeft de uitgever besloten om het boek uit de handel te halen.

Wij hopen dat hiermee een lange periode van onterechte verdachtmakingen en negatieve berichtgeving is afgesloten en dat de aandacht gericht zal worden op de kennis, het inzicht en de liefdeskracht die via deze Goddelijke Opdracht aan de mensen wordt gebracht.

Het bestuur van Stichting ‘Uit de Bron van Christus’