Standpunt van de Stichting over het boek “Engelen in Oudehorne” van dr. L.G. Jansma

Persverklaring Mei 2010

Van 1998 t/m 2005 hebben wij gastvrijheid geboden aan de heer Jansma.
Hij heeft als “participerend observant” aan een groot aantal bijeenkomsten deelgenomen en is in de gelegenheid gesteld om interviews af te nemen. Ook is hem desgevraagd archiefmateriaal ter beschikking gesteld. Wij respecteren de inzet van de heer Jansma en zijn niet aflatende interesse in zaken die ook ons bezighouden.
In juni 2009 ontvingen wij het eerste concept van zijn boek.
We hebben schriftelijk vrij uitgebreid op het concept gereageerd en waar nodig ook mondelinge toelichting aan de heer Jansma verstrekt met de bedoeling dat het boek een voor de lezer duidelijk beeld zou geven van datgene waaruit wij leven en denken. De heer Jansma heeft onze opmerkingen en suggesties in een tweede concept verwerkt.
Ook op dit tweede concept heeft de heer Jansma een schriftelijke reactie van ons ontvangen en wij hebben er met hem over gesproken. Wederom heeft de heer Jansma veel van onze opmerkingen en suggesties overgenomen maar ook veel niet. Van een tussentijds aanbod om zijn boek nog eens bij ons te bespreken heeft de heer Jansma geen gebruik gemaakt.

Wij zijn van mening dat in de definitieve versie nog te veel privé zaken staan die zonder context worden gepresenteerd. Voorts wordt een aantal gevoelsmatige zaken naar onze mening niet goed verwoord. Op die –voor ons essentiële- punten hebben wij elkaar helaas niet kunnen vinden. Daarnaast betreuren wij het dat een aantal uitlatingen en gebeurtenissen in het boek is opgenomen, zonder die in de juiste context te plaatsen. Daardoor ontstaat op een aantal plaatsen voor de lezer een onjuist en vertekend beeld. In de aldus ontstane beeldvorming herkennen wij ons niet.

Tot slot constateren wij dat er in het boek een aantal individuele citaten is opgenomen, die door de schrijver zonder verdere onderbouwing als maatgevend voor de hele beweging zijn aangemerkt. Om deze redenen stellen wij ons kritisch op t.a.v. de inhoud van het onderhavige boek. Dat laat onverlet dat het boek wel degelijk op verantwoorde wijze duidelijkheid schept over een aantal levensvragen die ook ons bezighouden, maar de beeldvorming die in totaliteit van onze beweging wordt opgeroepen is in onze beleving toch dermate vertekend, dat wij ons daar niet in kunnen vinden.

Het bestuur van de Stichting “Uit de Bron van Christus”.