Uitspraak van de Raad van de Journalistiek en de Rechtbank Amsterdam over een artikel in de Leeuwarder Courant

November 2006
Onze Stichting door de Raad voor de Journalistiek in het gelijk gesteld

De afgelopen 25 jaar is de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ met enige regelmaat geconfronteerd met uiteenlopende verdachtmakingen.

Voorzover men zich hiertegen kan beschermen, probeert de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ daar waar mogelijk een en ander recht te zetten met behulp van feiten die door een ieder te onderzoeken zijn. Hieronder volgt een deel van een persbericht dat de Stichting op 2 november 2006 op het ANP heeft geplaatst als reactie op één van de vele aantijgingen.

Raad voor Journalistiek stelt Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ in gelijk.

Bij uitspraak van 13 oktober jl. heeft de Raad voor de Journalistiek de klacht van de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ tegen de Leeuwarder Courant volledig gegrond verklaard. De klacht is gericht tegen een voorpagina-artikel van de Leeuwarder Courant van 3 juni 2006 waarin Sonja de Vries en de Stichting verantwoordelijk worden gesteld voor het overlijden van Uryan Nijdam, die actief is geweest voor de Stichting.

De Raad voor de Journalistiek stelt in haar uitspraak dat de Leeuwarder Courant de zeer ernstige beschuldiging niet zonder adequaat onderzoek had mogen publiceren. De beschuldiging is voornamelijk afkomstig van de ouders van Uryan Nijdam, die grote onvrede hebben over de geloofskeuze van hun kinderen. De Raad zegt dat daarom vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de betrouwbaarheid van de ouders als informatiebron. De Raad merkt bovendien op dat de beschuldiging niet wordt ondersteund door andere, meer representatieve bronnen.

De Raad concludeert daarom dat de Leeuwarder Courant gezien haar journalistieke verantwoordelijkheid de grenzen heeft overschreden van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De Inspectie voor de Volksgezondheid had geconcludeerd dat er geen enkele aanleiding was voor een nader onderzoek. Omdat een poging van het bestuur om met de L.C. een schikking te treffen is mislukt, heeft de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ de Leeuwarder Courant gesommeerd de beschuldiging, die op leugens is gebaseerd, te rectificeren op de voorpagina. Bovendien heeft de Stichting geëist dat de Leeuwarder Courant alle gemaakte (juridische) kosten vergoedt.

Voor de volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek verwijzen wij u naar hun website: www.rvdj.nl/2006/74

De rechtszaak waartoe dit geleid heeft, heeft op 13 januari 2009. plaatsgevonden.

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank hebben we het volgende persbericht doen uitgaan:

 

PERSBERICHT

Samenvatting.

Rechtbank Amsterdam oordeelt artikel Leeuwarder Courant onrechtmatig.

Voorgeschiedenis.

Op 3 juni 2006 publiceerde de Leeuwarder Courant (LC) op de voorpagina een artikel met de titel “Klacht over Sonja-sekte na overlijden”. De eerste zin van het artikel luidde: “Als Hessel Hans Nijdam op de medische staf had vertrouwd had hij nog geleefd. Maar hij vertrouwde op Sonja de Vries en haar Engelen”.

Omdat deze weergave volstrekt in strijd met de objectieve feiten was, diende de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’, die het werk van mevrouw De Vries ondersteunt, een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek.

De Raad sprak op 13 oktober 2006 uit dat de klacht van de Stichting op alle punten gegrond was.

 

Uitspraak Rechtbank Amsterdam.

Omdat de Stichting vond dat het om een zeer ernstige beschuldiging ging, heeft zij de Rechtbank in Amsterdam gevraagd het artikel onrechtmatig te verklaren. De zitting vond plaats op 13 januari 2009. De uitspraak volgde op 25 februari.

De Rechtbank komt in zijn uitspraak tot de conclusie dat het artikel in de LC inderdaad onrechtmatig is.

De bijkomende eis  tot rectificatie werd door de Rechtbank niet toegewezen  omdat de LC eerder al een kort artikel had geplaatst over de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.

 

Zaaknummer: 08-1722

Inlichtingen bij: Stichting ‘Uit de Bron van Christus’, tel. 0513-542211